Jméno, příjmení: Karel B. Müller
Datum a místo narození: 4. 1. 1972 Písek
Zaměstnání: Vysoká škola CEVRO Institut v Praze

Vzdělání:
magister filosofie (FF UK, 1996)
doktor politologie (FSV UK, 2002)
docent politologie (VŠE FMV, 2007),
profesor politologie (VŠE FMV, 2018)

Pedagogická činnost:
CEVRO (2020–současnost, garant oborů politologie)
Vysoká škola ekonomická v Praze (1999–2020, 2015 až 2020 vedoucí Katedry politologie)
Metropolitní universita Praha (2002–2017)
New York University in Prague (2005–2014)
The University of Nottingham, United Kingdom (2004–2005)
Fakulta humanitních studií UK v Praze (2002–2008)
Fakulta sociálních věd UK v Praze (1999–2004)
Gymnasium Na Buďánce, Praha 5 (1997–2000)
Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, Praha 3 (1996–1997)

Vědecko-výzkumná činnost:
CEVRO Institute (2020–současnost)
Vysoká škola ekonomická v Praze (1999–2020)
The University of Nottingham (2004–2005, Evropa a občanská společnost, Slon 2008)
Fakulta sociálních věd UK v Praze (1997–2002; PhD program: Češi a občanská společnost, Triton 2002, 2003).

Výzkumné projekty:
Active Borders as a Source of the Europeanization of Public Sphere (GAČR, 2017–2019, 2. 4 mil. Kč) hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu;
Local Political Elites as Key Actors of Democratisation (GAČR, 2014–2016, 1.6 mil. Kč), hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu;
Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, výzkumný záměr FMV VŠE v Praze, poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007–2013, člen výzkumného týmu;
CINEFOGO – Civil Society and New Forms of Governance, Network of Excellence, 2005-2009, člen výzkumného týmu;
Zpřehledňování fungování neziskového prostoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR, 2006–2008, člen výzkumného týmu.

Nejvýznamnější publikace:
FRÁNĚ, Luděk, KNÝ, Daniel, MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, Kamil. Přeshraniční spolupráce v trilaterálních euroregionech Nisa a Šumava z perspektivy starostů a starostek. Geografie. 2020, roč. 125, č. 2, s. 243–269. [IF a AIS 2019: 0.957 | 0.176] [SJR 2019: 0.257] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50700)]
MÜLLER, Karel B. Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives. 2018, vol. 43, no. 3, p. 119–136. [IF a AIS 2017: 0.321 | 0.411] [SJR 2017: 0.351] [FORD-AIS-Q 2017: Q3 (50600)]
MÜLLER, Karel B. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
MÜLLER, Karel B. Analýza české institucionální kultury. Proměny hranic mezi soukromou a veřejnou sférou v podmínkách každodennosti a svátečnosti od poloviny 19. století do současnosti. Sociální studia/Social Studies. 2017, vol. 14, no. 2, p. 73–97. [SJR 2017: 0.150]
MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. 294 p.
MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak. Sociológia, 2014, vol. 46, no. 4, p. 412–433. [Impact Factor 2013: 0.212] [SJR 2013: 0.203]
MÜLLER, Karel B. European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies, 2014, no. 1, p. 30–53. [SJR 2013: 0.101]
MÜLLER, Karel B. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 270 p.
MÜLLER, Karel B., SKOVAJSA, Marek. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009, vol. 30, no. 5, p. 501–517. [Impact Factor 2009: 0.592] [SJR 2009: 0.627]
MÜLLER, Karel B. Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 238 p.
MÜLLER, Karel B. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis, 2007, vol. 43, no. 4, p. 785–807.
[Impact Factor 2007: 0.169] [SJR 2007: 0.211]
MÜLLER, Karel B. The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations. 2006, roč. 8, č. 2, s. 311–330. [IF a AIS 2019: 2.539 | 0.954] [SJR 2006: 0.428]
MÜLLER, Karel B. Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva. Sociologický časopis, 2003, vol. 39, no. 5, p. 607–624.
[Impact Factor 2003: 0.063] [SJR 2003: 0.100]
MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost. Praha: TRITON, 2003. 271 p.

Členství v odborných společnostech:
International Political Science Association (člen 2016–současnost)
American Political Science Association (člen 2003–současnost)
Česká společnost pro politické vědy (člen od 1999, člen Výkonného výboru 2015–současnost)

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:
Central European Journal of International & Security Studies (International advisory board
member (2007–současnost)
Politologická revue/Czech Political Science Revue (člen redakčního okruhu 2017–současnost)
Acta Oeconomica Pragensia (člen redakční rady 2008–2009)
GRANTIS – měsíčník neziskového sektoru (člen redakční rady 2002–2007)

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:
Karlova universita (člen Vědecké rady od 2018)
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE (člen Vědecké rady 2017–2020)
Fakulta humanitních studií UK, Studia občanského sektoru – člen Oborové rady pro doktorské studium (2012–současnost)
Katedra politologie FMV VŠE – člen Oborové rady pro doktorské studium (2007–současnost)
Fakulta mezinárodních vztahu VŠE (člen Grantové rady 2009–2016)
Grantová agentura ČR, člen hodnotícího panelu P408 – Právní vědy, politologie (2009–2013)
Rada vlády pro výzkum a inovace – člen hodnotícího panelu pro společenské vědy (2013–2014)

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:
9/2004–6/2005: The University of Nottingham, School of Politics, výzkumný pobyt + hostující profesor (garant předmětu: Civil Society and Politics in Post-Communist Central Europe).
4/2005: The Nottingham Trent University, výzkumný a přednáškový pobyt.
6/2003–8/2003: Graduate Center, City University of New York, studijní pobyt.

Získaná ocenění:
Cena rektora Vysoké školy ekonomické v Praze za prestižní publikaci (From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009), listopad 2010.
Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2010) – 1. místo (From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009).
Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2010) – 3. místo (Dvořáková a kol. Evropeizace veřejné sféry. Praha: Beck, 2010).
Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2008) – 3. místo (Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Praha: Portál, 2008).
Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2007) – 1. místo (Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis, 2007).
Soutěž v publikační činnosti FMV VŠE (2006) – 2. Místo (The State-Civil Society Relationship in Contemporary Discourse. A Complementary Account From Giddens’ Perspective. The British Journal of Politics and International Relations, 2006).
Cena Edvarda Beneše, čestné uznání za práci v oboru sociologie (Češi a občanská společnost. Pojem problémy, východiska, Praha: Triton, 2002), Sezimovo Ústí, říjen 2002.