ARTICLES IN JOURNALS WITH AN IMPACT FACTOR OR THE SCOPUS INDEX

FLEISSNER, Kamil, Karel B. MÜLLER, Daniel KNÝ a Luděk FRÁNĚ (2022). Ne/kritická reflexe minulosti a přeshraniční spolupráce v trojmezních Euroregionech Nisa a Šumava. Na cestě od nostalgického hledání kořenů k dialogickému vzpomínání? Historická sociologie 14 (1): 61–89. DOI:10.14712/23363525.2022.5.

MÜLLER, Karel B., LISA, Aleš. (2020) Democratic Leadership and Progressive Government in Face of Public Disinterest: Local Political Elites and Civil Public in Post-communist Town. Romanian Journal of Political Science 20 (1): 147–187. 

FRÁNĚ, Luděk, KNÝ, Daniel, MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, Kamil. (2020) Přeshraniční spolupráce v trilaterálních euroregionech Nisa a Šumava z perspektivy starostů a starostek. Geografie 125 (2): 243–269. DOI: 10.37040/geografie2020125020243. 

MÜLLER, Karel B. (2018) Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives 43 (3): 119–136. DOI: 10.1177/0304375418822894

MÜLLER, Karel B. (2018) Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu aneb jak rozhodovat v zájmu těch, kteří nejsou slyšet. Acta Politologica 10 (1): 57–85. 

MÜLLER, Karel B. (2017) Analýza české institucionální kultury. Proměny hranic mezi soukromou a veřejnou sférou v podmínkách každodennosti a svátečnosti od poloviny 19. století do současnosti. Sociální studia/Social Studies 14 (2): 73–97.

MÜLLER, Karel B. (2015) Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici. Sociologický časopis 51 (1): 169–178. 

MÜLLER, Karel B. (2014) Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak. Sociológia 46 (4): 412–433.

MÜLLER, Karel B. (2014) European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies 8 (1): 30–53. 

MÜLLER, Karel B. (2014) Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace. Veřejné sféry a identity v proměnách evropeizace. Filosofický časopis 62 (2): 217–235. 

MÜLLER, Karel B., SKOVAJSA, Marek. (2009) From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review 30 (5): 501–517.

MÜLLER, Karel B. (2007) Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity. Sociologický časopis 43 (4): 785–807. 

MÜLLER, Karel B. (2006) The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations 8 (2): 311–330. 

MÜLLER, Karel B. (2003) Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva. Sociologický časopis 39 (5): 607–624. 

ARTICLES IN PEER-REVIEWED JOURNALS

MÜLLER, Karel a Luděk FRÁNĚ (2020). Euroregiony a jejich přínos k podpoře aktivní hranice a evropské sounáležitosti. Geografické rozhledy 30 (1): 34–37.

MÜLLER Karel B. (2016) K čemu instituce? Jsme přeci samí slušní lidé! Příčiny, důsledky a řešení nedůvěry v zastupitelské sbory v Česku. Politologická revue/Czech Political Science Review 22 (1): 5–39.

FLEISSNER, Kamil, Karel B. MÜLLER (2016). Radniční listy jako hlásné trouby politiků? Místní periodika jako indikátory demokratizace na lokální úrovni. Mediální studia/Media Studies 1: 113–139. 

MÜLLER, Karel B.FLEISSNER, KamilKNÝ, Daniel (2015) Lokální politika v Česku a v Evropě aneb vítejte v labyrintu místní samosprávy. Politologická revue 21 (1): 119–137. 

MÜLLER, Karel B., MÜLLEROVÁ, Libuše (2013) Profesní komory jako součást občanské společnosti. Český finanční a účetní časopis 8 (3): 20–34. 

MÜLLER, Karel B. (2013) Sociální média, virtuální společenství a proměny politiky. Poznámky k sociálním studiím internetu. Auspicia X (1): 225–231. 

MÜLLER, Karel B. (2012) Kmotři, dárky a moderní demokracie: dílčí shrnutí a dvě kritické poznámky k sociálním studiím lobbingu. Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 3: 80–101. 

MÜLLER, Karel B. (2012) Veřejná sféra, identita a dilema politizace: čtyři syntetické teze k evropeizaci občanské společnosti. Politologická revue 18 (2): 120–136. 

MÜLLER, Karel B. (2007) Jaký typ legitimity pro Evropskou unii? Politologická revue XIII (1): 60–72. 

MÜLLER, Karel B. (2007) Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání. Politologická revue XIII (2): 155–168.

MÜLLER, Karel B. (2007) Search for a European Identity – Psycho-Sociological Perspective. An Attempt at Agency Approach. Central European Journal of International & Security Studies 1 (1): 100–112.  

MÜLLER, Karel B. (2005) Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice. Sociální studia 1: 111–128. 

MÜLLER, Karel B. (2002) Czech Civil Society: Preconditions, Problems and Perspectives. Central European Political Science Review 3 (9): 160–184. 

MÜLLER, Karel B. (2001) Češi a občanská společnost. Politologická revue VI (2): 3–33.

MÜLLER, Karel B. (2001) Koncept občanské společnosti konceptualizace, dilemata a nebezpečí. Politologická revue VII (1): 3–26. 

MONOGRAPHS

MÜLLER, Karel, B., FRÁNĚ, Luděk (Hgg.) (2023). „Active Borders“ in Europa. Identität und kollektives Gedächtnis in grenzübergreifenden Räumen. Dresden: Thelem.

MÜLLER, Karel, B. (ed.) (2023). Active Borders in Europe. Identity and Collective Memory in the Cross-Border Space. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-23773-7.

MÜLLER, Karel B. (ed.), FRÁNĚ, Luděk, FLEISSNER, Kamil, KNÝ, Daniel (2021). Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Europeana Pragensia. 

MÜLLER, Karel B. (2018). Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

MÜLLER, Karel B. (2016). Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton.

MÜLLER, Karel B. (2012). Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 

MÜLLER, Karel B. (ed.), VYMĚTAL, Petr, LABOUTKOVÁ, Šárka (2010). Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada Publishing. 

MÜLLER, Karel B. (2008). Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 

MÜLLER, Karel B. (2008). Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity. Praha: Portál. 

MÜLLER, Karel B. (2003). Češi a občanská společnost. Praha: TRITON. 

MALINA, Jaroslav, DOHNALOVÁ, Marie, MÜLLER, Karel B. (2003). Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost. Brno: CERM.

MÜLLER, Karel B. (2002). Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: TRITON.

MONOGRAPHS (CONTRIBUTION)

MÜLLER, Karel B. (2022). Die tschechische Bürgergesellschaft zwischen Monarchismus und Republikanismus. Kritische Reflexion der institutionellen Kultur. In: Fasora Lukáš, Květová Miroslava, Lein Richard, Matějka Ondřej. Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Vídeň: LIT Verlag, s. 95–122. Band 5. 

MÜLLER, Karel B. (2021). O umění vládnout aneb proč bych si přál, aby byl u nás každý přiměřeně politicky vzdělán. In: Blanka Říchová. Historik mezi politology: životní úděl Jana P. Kučery. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, s. 103–121.

MÜLLER, Karel B. (2021). O jazyku, evropanství a aktivní hranici. In: Petr Hlaváček, Jan Kysela. Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta. Praha: Acadenia, s. 700–718, 

MÜLLER, Karel. Česká občanská společnost mezi monarchismem a republikanismem. Kritická reflexe institucionální kultury. In: Lukáš Fasora, Miroslava Květová, Richard Lein, Ondřej Matějka (eds.) Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, s. 81–103, Svazek 5.

MÜLLER, Karel B. (2019). Jak v Česku uchovat liberální demokracii. In: Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989-2019. Praha: Academia, s. 285–300. 

MÜLLER, Karel B. (2017). Aktivní hranice jako forma evropeizace moderního státu. In: Budoucnost státu? Praha: Nakladatelství Academia, s. 173–189. 

MÜLLER, Karel B. (2016). Diskursivní kultura a její (senátní) výzvy In:  Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Nakladatelství Leges, s. 261–275. 

MÜLLER, Karel B. (2014). Zivilgesellschaft und Staat im aktuellen Diskurs. Empirische, normative und komplementäre Perspektiven. In: LUFT, Robert, HAVELKA, Miloš, ZWICKER, Stefan. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa. Tschechische Kozepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. München: Collegium Carolinum, p. 1–30.

MÜLLER, Karel B. (2013). Význam (česko-německé) hranice ve 21. století. Hranice jako kulturní forma rozvíjející veřejný kriticismus, demokratickou integraci a formování pozitivních identit. In: NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, NOVOTNÝ, Lukáš, ROSŮLEK, Přemysl. Kooperační vztahy v nové Evropské unii. Při zvláštním zohlednění česko-saského pohraničí. Praha: Libri, s. 9–29. 

MÜLLER, Karel B. (2012). Die Bedeutung der (deutsch-tschechischen) Grenze im 21. Jahrhundert. Die Grenze als Kulturform zur Entwicklung des öffentlichen Kritizismus, demokratischer Integration und Gestaltung positiver Identitäten. In: NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, NOVOTNÝ, Lukáš, ROSŮLEK, Přemysl. Kooperations beziehungen in der neuen Europäischen Union. Unter besonderer Berücksichtigung des sächsisch-tschechischen Grenzraums. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, p. 3–33. 

MÜLLER, Karel B. (2011). Invoking European Civil Society. European Demos and Democratic Deficit in the EU. In: BOJE, Thomas, POTŮČEK, Martin. Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, p. 161–174.  

MÜLLER, Karel B. (2007). Politická sociologie. In: CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal, aj. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 364–382.

MÜLLER, Karel B. (2004). Česká občanská společnost. Předpoklady a problémy. In: HRUBEC, Marek. Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia, s. 233–251. 

MÜLLER, Karel B. (2002). Češi a občanská společnost. In: Kolektiv. Občanský sektor. Studie a souvislosti. Praha: sdružení Vlastenecký poutník, s. 60–90. 

MÜLLER, Karel B. (2002). Koncept občanské společnosti – vymezení pojmu a dilemata. In: Kolektiv. Občanský sektor. Studie a souvislosti. Praha: sdružení Vlastenecký poutník, s. 40–56.