Articles in Journals with the Impact Factor or the Scopus Index

MÜLLER, Karel B., LISA, Aleš. Democratic Leadership and Progressive Government in Face of Public Disinterest: Local Political Elites and Civil Public in Post-communist Town. Romanian Journal of Political Science [online]. 2020, roč. 20, č. 1, s. 147–187. eISSN 2068-7613. ISSN 1582-456X. [IF a AIS 2019: 0.263 | 0.038] [SJR 2019: 0.127]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50600)]

FRÁNĚ, Luděk, KNÝ, Daniel, MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, Kamil. Přeshraniční spolupráce v trilaterálních euroregionech Nisa a Šumava z perspektivy starostů a starostek. Geografie [online]. 2020, roč. 125, č. 2, s. 243–269. DOI: 10.37040/geografie2020125020243. [IF a AIS 2019: 0.957 | 0.176] [SJR 2019: 0.257] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50700)]

MÜLLER, Karel B. Active Borders and Transnationalization of the Public Sphere in Europe: Examining Territorial and Symbolic Borders as a Source of Democratic Integration, Positive Identity, and Civic Learning. Alternatives [online]. 2018, vol. 43, no. 3, p. 119–136. eISSN 2163-3150. ISSN 0304-3754. DOI: 10.1177/0304375418822894
[IF a AIS 2017: 0.321 | 0.411] [SJR 2017: 0.351] [FORD-AIS-Q 2017: Q3 (50600)]

MÜLLER, Karel B. Dobré vládnutí a jeho aktéři v postkomunistickém happyvillu aneb jak rozhodovat v zájmu těch, kteří nejsou slyšet [Good governance and its actors in a post-communist happyville. How to govern in favour of those who remain salient]. Acta Politologica[online]. 2018, vol. 10, no. 1, p. 57–85. Text in Czech. ISSN 1803-8220. [SJR 2017: 0.151]

MÜLLER, Karel B. Analýza české institucionální kultury. Proměny hranic mezi soukromou a veřejnou sférou v podmínkách každodennosti a svátečnosti od poloviny 19. století do současnosti [Analysis of Czech Institutional Culture. Transformation of Boundaries between the Private and the Public Sphere under Conditions of Everyday Life and Sacredness from the Mid-19th Century to the Present]. Sociální studia/Social Studies [online]. 2017, vol. 14, no. 2, p. 73–97. Text in Czech. eISSN 1803-6104.ISSN 1214-813X. [SJR 2017: 0.150]

MÜLLER, Karel B. Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici [We Need to Defend Societies which Protect Liberties. On Transcendency, Public Sphere and Active Borders]. Sociologický časopis, 2015, vol. 51, no. 1, p. 169–178. Text in Czech. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2014: 0.681] [SJR 2014: 0.370]

MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný“ může být i „jiný“ a naopak [Active Border and the Europeanisation of the Public Sphere. How Being the Same as and at the Same Time Different from]. Sociológia [online], 2014, vol. 46, no. 4, p. 412–433. Text in Czech. ISSN 0049-1225. [Impact Factor 2013: 0.212] [SJR 2013: 0.203]

MÜLLER, Karel B. European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies, 2014, no. 1, p. 30–53. ISSN 1802-548X. [SJR 2013: 0.101]

MÜLLER, Karel B. Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace. Veřejné sféry a identity v proměnách evropeizace [European civil society and Taylor’s inspiration]. Filosofický časopis, 2014, vol. 62, no. 2, p. 217–235. Text in Czech. ISSN 0015-1831. [Impact Factor 2013: 0.000] [SJR 2013: 0.100]

MÜLLER, Karel B., SKOVAJSA, Marek. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review, 2009, vol. 30, no. 5, p. 501–517. ISSN 0192-5121.[Impact Factor 2009: 0.592] [SJR 2009: 0.627]

MÜLLER, Karel B. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity [Forming Positive Identities Between the Past and Future. A Contribution to the European Identity Project]. Sociologický časopis, 2007, vol. 43, no. 4, p. 785–807. Text in Czech. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2007: 0.169] [SJR 2007: 0.211]

MÜLLER, Karel B. The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations, 2006, vol. 8, no. 2, p. 311–330. ISSN 1369-1481. [Impact Factor 2013: 0.986] [SJR 2006: 0.494]

MÜLLER, Karel B. Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva [The Civil Society Concept: An Attempt at a Complementary Approach. Tocquevilles Legacy and Giddens Perspective]. Sociologický časopis, 2003, vol. 39, no. 5, p. 607–624. Text in Czech. ISSN 0038-0288. [Impact Factor 2003: 0.063] [SJR 2003: 0.100]

Articles in reviewed journals

MÜLLER Karel B. K čemu instituce? Jsme přeci samí slušní lidé! Příčiny, důsledky a řešení nedůvěry v zastupitelské sbory v Česku [Why Institutions? We Are Indeed All Decent People! Causes, Consequences and Solutions of Distrust in Representative Bodies in the Czech Republic]. Politologická revue/Czech Political Science Review, 2016, vol. 22, no 1, p. 5-39.

FLEISSNER, Kamil, Karel B. MÜLLER. Radniční listy jako hlásné trouby politiků? Místní periodika jako indikátory demokratizace na lokální úrovni [Council Newspapers as Mouthpieces of Politicians? Council Newspapers as an Indicator of Democratisation at a Municipal Level]. Mediální studia/ Media Studies 1/2016: 113–139. 

MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, KamilKNÝ, Daniel. Lokální politika v Česku a v Evropě aneb vítejte v labyrintu místní samosprávy [Local Politics in the Czech Republic and Europe: Welcome to the labyrinth of local governance]. Politologická revue, 2015, vol. 21, no. 1, p. 119–137. Text in Czech. 

MÜLLER, Karel B., MÜLLEROVÁ, Libuše. Profesní komory jako součást občanské společnosti [Professional Chambers as Forms of Civil Society]. Český finanční a účetní časopis, 2013, vol. 8, no. 3, p. 20–34. Text in Czech. ISSN 1802-2200.

MÜLLER, Karel B. Sociální média, virtuální společenství a proměny politiky. Poznámky k sociálním studiím internetu [Social Media, Virtual Communities and the Transforming of Politics. Remarks to Social Studies of Internet]. Auspicia, 2013, vol. X, no. 1, p. 225–231. Text in Czech. ISSN 1214-4967.

MÜLLER, Karel B. Kmotři, dárky a moderní demokracie: dílčí shrnutí a dvě kritické poznámky k sociálním studiím lobbingu [Godfathers, Gifts and Modern Democracy]. Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni, 2012, no. 3, p. 80–101. Text in Czech. ISSN 1802-0364.

MÜLLER, Karel B. Veřejná sféra, identita a dilema politizace: čtyři syntetické teze k evropeizaci občanské společnosti [Public Sphere, Identity and Dilemma of Politicisation: Four Synthetic Theses on the Europeanization of Civil Society]. Politologická revue, 2012, vol. 18, no. 2, p. 120–136. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B. Jaký typ legitimity pro Evropskou unii? [What Type pf Legitimacy for the EU?]. Politologická revue, 2007, vol. XIII, no. 1, p. 60–72. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B. Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání [Nongovernmental Non-Profit Organizations – Threat or Blessing?]. Politologická revue, 2007, vol. XIII, no. 2, p. 155–168. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B. Search for a European Identity – Psycho-Sociological Perspective (An Attempt at Agency Approach). Central European Journal of International & Security Studies, 2007, vol. 1, no. 1, p. 100–112. ISSN 1802-548X. 

MÜLLER, Karel B. Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice [The Concept of Civil Society, Lobbying and Public Interest. The Causes, Forms and Consequences of Democratic Deficit in the Czech Republic]. Sociální studia, 2005, no. 1, p. 111–128. Text in Czech. ISSN 1214-813X. 

MÜLLER, Karel B. Czech Civil Society: Preconditions, Problems and Perspectives. Central European Political Science Review, 2002, vol. 3, no. 9, p. 160–184. ISSN 1586-4197.

MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost [Czechs and civil society]. Politologická revue, 2001, vol. VI, no. 2, p. 3–33. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B. Koncept občanské společnosti konceptualizace, dilemata a nebezpečí [Concept of civil society: conceptualization, dilemmas and threats]. Politologická revue, 2001, vol. VII, no. 1, p. 3–26. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

Monographs

MÜLLER, Karel B. Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu. Lokální politické elity jako klíčoví aktéři demokratizace? [Good Governance in Public Disinterest. Local Political Elites as Key Actors of Democratization]. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2018. 286 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7419-271-5. (Other Authors: FLEISSNER, Kamil).

MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici [Czechs, Civil Society and European Challenges]. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016.

MÜLLER, Karel B. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity [Political Sociology. Politics and Identity in Transforming Modernity]. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 270 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7380-394-0.

MÜLLER, Karel B. (ed.), Vymětal, Petr, Laboutková, Šárka. Lobbing v moderních demokraciích [Lobbying in Modern Democracies]. Praha: Grada Publishing, 2010. 256 p. Text in Czech. ISBN 978-80-247-3165-0.

MÜLLER, Karel B. Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity [Europe and Civil Society]. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 238 p. Text in Czech. ISBN 978-80-86429-84-7.

MÜLLER, Karel B. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity [Political Sociology. Politics and Identity in Transforming Modernities]. Praha: Portál, 2008. 216 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7367-380-2.

MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost [Czechs and civil society]. Praha: TRITON, 2003. 271 p. Filosofická setkávání 26. Text in Czech. ISBN 80-7254-387-3.

MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska [Czech and Civil Society]. Praha: TRITON, 2002. 251 p. Filosofická setkávání 2. Text in Czech. ISBN 80-7254-232-X.

Monographs (contribution)

MÜLLER, Karel B. Jak v Česku uchovat liberální demokracii? [How to Make Safe Democracy in Czechia?]. In: Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989-2019. Praha: Academia, 2019, p. 285–300. 371 p. Text in Czech. ISBN 978-80-200-3038-2.

MÜLLER, Karel B. Aktivní hranice jako forma evropeizace moderního státu [Active Borders as a Form of the Europeanization of Modern States]. In: Budoucnost státu? Praha: Nakladatelství Academia, 2017, p. 173–189. 214 p. Společnost 20. Text in Czech. ISBN 978-80-200-2681-1.

MÜLLER, Karel B. Zivilgesellschaft und Staat im aktuellen Diskurs. Empirische, normative und komplementäre Perspektiven [Civil Society and the State in Contemporary Discourse]. In: LUFT, Robert, HAVELKA, Miloš, ZWICKER, Stefan. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa. Tschechische Kozepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. München : Collegium Carolinum, 2014, p. 1–30. 434 p. Text in German. ISBN 978-3-525-37306-4.

MÜLLER, Karel B. Die Bedeutung der (deutsch-tschechischen) Grenze im 21. Jahrhundert. Die Grenze als Kulturform zur Entwicklung des öffentlichen Kritizismus, demokratischer Integration und Gestaltung positiver Identitäten. In: NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, NOVOTNÝ, Lukáš, ROSŮLEK, Přemysl. Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union – unter besonderer Berücksichtigung des sächsisch-tschechischen Grenzraums. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2012, p. 3–33. 296 p. Text in German. ISBN 978-3-8300-6513-5.

MÜLLER, Karel B. Invoking European Civil Society. European Demos and Democratic Deficit in the EU. In: BOJE, Thomas, POTŮČEK, Martin. Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2011, p. 161–174. 203 p. ISBN 978-3-8329-5419-2.

MÜLLER, Karel B. Politická sociologie [Political Sociology]. In: CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal, aj. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, p. 364–382. 455 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7380-076-5.

MÜLLER, Karel B. Česká občanská společnost. Předpoklady a problémy [Czech Civil Society. Preconditions and Problems]. In: HRUBEC, Marek. Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia, 2004, p. 233–251. Text in Czech. ISBN 80-7007-211-3.

Contributions to international conference proceedings (Conference Proceedings Citation Index)

MÜLLER, Karel B. Transnational Public Spheres and Identities in the Post-Westphalian Order. In: CIHELKOVÁ, Eva (ed.). Changes in Governance in the Context of the Global Crisis. Praha, 08. 11. 2012. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013, p. 59–77. ISBN 978-80-245-1979-1.

MÜLLER, Karel B. Deficit in the Public Sphere within the EU – Preconditions, Consequences and Remedies. In: CIHELKOVÁ, Eva (ed.). New Challenges for the European Union. Praha, 09. 11. 2011 – 10. 11. 2011. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013, p. 127–144. ISBN 978-80-245-1951-7.