Monographs

MÜLLER, Karel B.. Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska [Czech and Civil Society]. Praha : TRITON, 2002. 251 p. Filosofická setkávání 2. Text in Czech. ISBN 80-7254-232-X.

MÜLLER, Karel B.. Češi a občanská společnost [Czechs and civil society]. Praha : TRITON, 2003. 271 p. Filosofická setkávání 26. Text in Czech. ISBN 80-7254-387-3.

MÜLLER, Karel B.. Evropa a občanská společnost. Projekt evropské identity [Europe and Civil Society]. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 238 p. Text in Czech. ISBN 978-80-86429-84-7.

MÜLLER, Karel B.. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity [Political Sociology. Politics and Identity in changing Modernities]. Praha : Portál, 2008. 216 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7367-380-2.

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, aj. Evropeizace veřejné sféry [Europeanization of public sphere]. Praha : C.H.Beck, 2010. 149 p. Beckova edice ekonomie. Text in Czech. ISBN 978-80-7400-193-2. (Other Authors: BIČ, Josef, DRULÁKOVÁ, Radka, MÜLLER, Karel B., VYMĚTAL, Petr, LABOUTKOVÁ, Šárka).

MÜLLER, Karel B.. Politická sociologie. Politika a identita v proměnách modernity [Political Sociology. Politics and Identity in Transforming Modernity]. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 270 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7380-394-0.

CIHELKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, ŠTĚRBOVÁ, Ludmila, ZADRAŽILOVÁ, Dana, aj. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti [Governance in the Context of a Globalized Economy and Society]. Praha : Professional Publishing, 2014. 729 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7431-134-5. (Other Authors: BIČ, Josef, ČERNÁ, Iveta, DE CASTRO, Tereza, DRULÁKOVÁ, Radka, DUBSKÝ, Zbyněk, DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, FILIPOVÁ, Alena, JIRÁNKOVÁ, Martina, LEHMANNOVÁ, Zuzana, MORAVEC, Tomáš, MÜLLER, Karel B., NEUMANN, Pavel, NĚMCOVÁ, Ingeborg, PRŮŠA, Přemysl, STUCHLÍKOVÁ, Zuzana, TAUŠER, Josef, VOŠTA, Milan, VYMĚTAL, Petr, ZEMAN, Jiří, ZEMANOVÁ, Štěpánka, ŽAMBERSKÝ, Pavel).

MÜLLER, Karel B.. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici [Czechs, Civil Society and European Challenges]. Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. 294 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7387-865-8.

Monographs (contribution)

MÜLLER, Karel B.. Češi a občanská společnost [Czechs and Civil Society]. In: Kol. Občanský sektor. Studie a souvislosti. Praha : sdružení Vlastenecký poutník, 2002, p. 60–90. Text in Czech. ISBN 80-86511-07-3.

MÜLLER, Karel B.. Koncept občanské společnosti – vymezení pojmu a dilemata [Civil Society Concept – Nation and Dilemmans]. In: Kol. Občanský sektor. Studie a souvislosti. Praha : sdružení Vlastenecký poutník, 2002, p. 40–56. Text in Czech. ISBN 80-86511-07-3.

MÜLLER, Karel B.. Politická sociologie [Political sociology]. In: CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal, aj. Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 2002, p. 324–339. Text in Czech. ISBN 80-86432-41-6.

MÜLLER, Karel B.. Česká občanská společnost. Předpoklady a problémy [Czech Civil Society. Preconditions and Problems]. In: HRUBEC, Marek. Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha : Filosofia, 2004, p. 233–251. Text in Czech. ISBN 80-7007-211-3.

MÜLLER, Karel B.. Politická sociologie [Political Sociology]. In: CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, p. 458–473. Text in Czech. ISBN 80-86432-63-7.

MÜLLER, Karel B.. Česká občanská společnost na cestě za svojí (ne)dokonalostí aneb o lobbování a kvalitě naší demokracie [Czech Civil Society on the Road towards its Imperfectness]. In: Kol. Lobbyismus versus korupce II. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku a Institut pro politickou a ekonomickou kulturu, 2005, p. 67–79. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Politická sociologie [Political Sociology]. In: CABADA, Ladislav, KUBÁT, Michal, aj. Úvod do studia politické vědy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, p. 364–382. 455 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7380-076-5.

MÜLLER, Karel B.. …jak dál? (Místo závěru) […and thats next?]. In: MÜLLER, Karel B., aj. Lobbing v moderních demokraciích. Praha : Grada Publishing, 2010, p. 213–217. 256 p. Text in Czech. ISBN 978-80-247-3165-0.

MÜLLER, Karel B.. Lobbing a liberální demokracie [Lobbying and liberal democracy]. In: MÜLLER, Karel B., aj. Lobbing v moderních demokraciích. Praha : Grada Publishing, 2010, p. 159–181. 256 p. Text in Czech. ISBN 978-80-247-3165-0.

MÜLLER, Karel B.. Lobbing a občanská společnost [Lobbying and civil society]. In: MÜLLER, Karel B., aj. Lobbing v moderních demokraciích. Praha : Grada Publishing, 2010, p. 183–211. 256 p. Text in Czech. ISBN 978-80-247-3165-0.

MÜLLER, Karel B.. Úvodní slovo editora: Proč lobbing aneb Výzvy svobody k procesu demokratizace a evropeizace [Editors opening words: Why lobbying: The challenges of freedom in the democratization process and europeization]. In: MÜLLER, Karel B., aj. Lobbing v moderních demokraciích. Praha : Grada Publishing, 2010, p. 7–16. 256 p. Text in Czech. ISBN 978-80-247-3165-0.

MÜLLER, Karel B.. Invoking European Civil Society. European Demos and Democratic Deficit in the EU. In: BOJE, Thomas P., POTŮČEK, Martin, aj. Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2011, p. 161–174. 203 p. ISBN 978-3-8329-5419-2.

MÜLLER, Karel B.. Die Bedeutung der (deutsch-tschechischen) Grenze im 21. Jahrhundert. Die Grenze als Kulturform zur Entwicklung des öffentlichen Kritizismus, demokratischer Integration und Gestaltung positiver Identitäten [The significance of (Czech-German) borders in 21st century. The border as a cultural form nurturing public criticism, democratic integration and formation of positive identities]. In: NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, NOVOTNÝ, Lukáš, ROSŮLEK, Přemysl. Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union – unter besonderer Berücksichtigung des sächsisch-tschechischen Grenzraums-. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2012, p. 3–33. 296 p. Text in German. ISBN 978-3-8300-6513-5.

MÜLLER, Karel B.. Význam (česko-německé) hranice ve 21. století. Hranice jako kulturní forma rozvíjející veřejný kriticismus, demokratickou integraci a formování pozitivních identit [The significante of (Czech-German) borders in 21st century. The border as a cultural form nurturing public critism, democratic integration and formation of positive identities]. In: NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, NOVOTNÝ, Lukáš, ROSŮLEK, Přemysl. Kooperační vztahy v nové Evropské unii – při zvláštním zohlednění česko-saského pohraničí. Praha : Libri, 2013, p. 9–29. 231 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7277-519-4.

MÜLLER, Karel B.. Zivilgesellschaft und Staat im aktuellen Diskurs. Empirische, normative und komplementäre Perspektiven [Civil Society and the State in Contemporary Discourse]. In: LUFT, Robert, HAVELKA, Miloš, ZWICKER, Stefan. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa. Tschechische Kozepte der Bürgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. München : Collegium Carolinum, 2014, p. 1–30. 434 p. Text in German. ISBN 978-3-525-37306-4.

MÜLLER, Karel B.. Diskursivní kultura a její (senátní) výzvy [Discursive Culture and Its Challenges for the Czech Senate]. In: Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha : Nakladatelství Leges, 2016, p. 261–275. 335 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7502-166-3.

Articles in journals with impact factor

MÜLLER, Karel B.. Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup. Tocquevillovské dědictví a giddensovská perspektiva [The Civil Society Concept: An Attempt at a Complementary Approach. Tocquevilles Legacy and Giddens Perspective]. Sociologický časopis. 2003, vol. 39, no. 5, p. 607–624. Text in Czech. ISSN 0038-0288.
[IF and AIS 2003: 0.063 | 0.000] [SJR 2003: 0.100]

MÜLLER, Karel B.. Formování pozitivních identit mezi minulostí a budoucností. Příspěvek k projektu evropské identity [Forming Positive Identities between the Past and Future. A Contribution to the European Identity Project]. Sociologický časopis. 2007, vol. 43, no. 4, p. 785–807. Text in Czech. ISSN 0038-0288.
[IF and AIS 2007: 0.169 | 0.000] [SJR 2007: 0.211]

MÜLLER, Karel B., SKOVAJSA, Marek. From Reflections on Post-Communism to Perspectives on Europeanization: Democracy and Civil Society in Central Europe. International Political Science Review. 2009, vol. 30, no. 5, p. 501–517. ISSN 0192-5121.
[IF and AIS 2009: 0.592 | 0.547] [SJR 2009: 0.632]

MÜLLER, Karel B.. Aktivní hranice a evropeizace veřejné sféry. Jak „stejný” může být i „jiný” a naopak [Active Border and the Europeanisation of the Public Sphere. How Being the Same as and at the Same Time Different from]. Sociológia [online]. 2014, vol. 46, no. 4, p. 412–433. Text in Czech. ISSN 0049-1225. Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/09240816Muller%20-%20zalomena%20OK.pdf.
[IF and AIS 2014: 0.200 | 0.036] [SJR 2014: 0.227]

MÜLLER, Karel B.. Evropská občanská společnost a taylorovská inspirace. Veřejné sféry a identity v proměnách evropeizace [European civil society and Taylor’s inspiration]. Filosofický časopis. 2014, vol. 62, no. 2, p. 217–235. Text in Czech. ISSN 0015-1831.
[IF and AIS 2014: 0.000 | 0.000] [SJR 2014: 0.120]

MÜLLER, Karel B.. Je třeba bránit společnost, která brání svobodu, aneb o transcendenci, veřejné sféře a aktivní hranici [We need defend societies which protect liberties. On transcendency, public sphere and active border].Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. ISBN 978-80-7419-115-2 Sociologický časopis. 2015, vol. 51, no. 1, p. 169–178. Text in Czech. ISSN 0038-0288.
[IF and AIS 2015: 0.262 | 0.117] [SJR 2015: 0.252]

Articles in journals (Scopus)

MÜLLER, Karel B.. The Civil Society-State Relationship in Contemporary Discourse: A Complementary Account from Giddens Perspective. The British Journal of Politics & International Relations. 2006, vol. 8, no. 2, p. 311–330. ISSN 1369-1481.
[IF and AIS 2015: 1.423 | 0.748] [SJR 2006: 0.428]

MÜLLER, Karel B.. European Civil Society’s Conundrum. Public Spheres, Identities and the Challenge of Politicisation. Central European Journal of International & Security Studies. 2014, vol. 8, no. 1, p. 30–53. ISSN 1802-548X.
[SJR 2014: 0.101]

Articles in journals (ERIH)

MÜLLER, Karel B., FLEISSNER, Kamil, KNÝ, Daniel. Lokální politika v Česku a v Evropě aneb vítejte v labyrintu místní samosprávy [Local Politics in the Czech Republic and Europe: Welcome in the labyrinth of local governance]. Politologická revue. 2015, vol. 21, no. 1, p. 119–137. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. K čemu instituce? Jsme přeci samí slušní lidé! Příčiny, důsledky a řešení nedůvěry v zastupitelských sborech v Česku [Why institutions? We are indeed all decent people! Causes, consequences and solutions of distrust in representative bodies in the Czech Republic]. Politologická revue [online]. 2016, vol. 22, no. 1, p. 5–39. Text in Czech. ISSN 1211-0353. Dostupné z: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=729.

FLEISSNER, Kamil, MÜLLER, Karel B.. Radniční listy jako hlásné trouby politiků? Místní periodika jako indikátory demokratizace na lokální úrovni [Council Newspapers as Mouthpieces of Politicians? Council Newspapers as an Indicator of Democratisation at a Municipal Level]. Mediální studia [online]. 2016, no. 1, p. 113–139. Text in Czech. ISSN 1801-9978. Dostupné z: https://medialnistudia.files.wordpress.com/2016/06/mediacc81lnicc81-st-1-16-fleissner1.pdf.

Articles in journals (List of RDIC)

MÜLLER, Karel B.. Kmotři, dárky a moderní demokracie: dílčí shrnutí a dvě kritické poznámky k sociálním studiím lobbingu [Fodfathers, gifts and modern democracy]. Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni. 2012, no. 3, p. 80–101. Text in Czech. ISSN 1802-0364.

MÜLLER, Karel B.. Veřejná sféra, identita a dilema politizace: čtyři syntetické teze k evropeizaci občanské společnosti [Public Sphere, Identity and Dilemma of Politicisation: Four Synthetic Theses on the Europeanization of Civil Society]. Politologická revue. 2012, vol. 18, no. 2, p. 120–136. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLEROVÁ, Libuše, MÜLLER, Karel B.. Profesní komory jako součást občanské společnosti [Professional Chambers as Forms of Civil Society]. Český finanční a účetní časopis. 2013, vol. 8, no. 3, p. 20–34. Text in Czech. ISSN 1802-2200.

Articles in reviewed journals

MÜLLER, Karel B.. Češi a občanská společnost [Czechs and civil society]. Politologická revue. 2001, vol. VI, no. 2, p. 3–33. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Koncept občanské společnosti konceptualizace, dilemata a nebezpečí [Concept of civil society:conceptualization, dilemmas and threats]. Politologická revue. 2001, vol. VII, no. 1, p. 3–26. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Czech Civil Society: Preconditions, Problems and Perspectives. Central European Political Science Review. 2002, vol. 3, no. 9, p. 160–184. ISSN 1586-4197.

MÜLLER, Karel B.. Koncept občanské společnosti, lobbování a veřejný zájem. Příčiny, podoby a důsledky demokratického deficitu v České republice [The Concept of Civil Society, Lobbying and Public Interest. The Cances, Forms and Consequences of Democratic Deficit in the Czech Republic]. Sociální studia. 2005, no. 1, p. 111–128. Text in Czech. ISSN 1214-813X.

MÜLLER, Karel B.. Jaký typ legitimity pro Evropskou unii [What Type pf Legitimacy for the EU?]. Politologická revue. 2007, vol. XIII, no. 1, p. 60–72. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání [Nongovernmental Non-Profit Organizations – Threat or Blessing?]. Politologická revue. 2007, vol. XIII, no. 2, p. 155–168. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Search for a European Identity – Psycho-Sociological Perspective (An Attempt at Agency Approach). Central European Journal of International & Security Studies. 2007, vol. 1, no. 1, p. 100–112. ISSN 1802-548X.

MÜLLER, Karel B.. Sociální média, virtuální společenství a proměny politiky. Poznámky k sociálním studiím internetu [Social Media, Virtual Fellowship and Transformation of Politics. Remarks on Social Studies of Internet]. Auspicia. 2013, vol. X, no. 1, p. 225–231. Text in Czech. ISSN 1214-4967.

Papers in international conference proceedings (Conference Proceedings Citation Index)

MÜLLER, Karel B.. Deficit in the Public Sphere within the EU – Preconditions, Consequences and Remedies. In: CIHELKOVÁ, Eva (ed.). New Challenges for the European Union. Praha, 09.11.2011 – 10.11.2011. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, p. 127–144. ISBN 978-80-245-1951-7.

MÜLLER, Karel B.. Transnational Public Spheres and Identities in the Post-Westphalian Order. In: CIHELKOVÁ, Eva (ed.). Changes in Governance in the Context of the Global Crisis. Praha, 08.11.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013, p. 59–77. ISBN 978-80-245-1979-1.

Papers in international conference proceedings

MÜLLEROVÁ, Libuše, MÜLLER, Karel B.. Komory jako záruka kvality profese [Chambers as a Guarantee of the Quality of the Profession]. In: Účetnictví v procesu světové harmonizace. Jindřichův Hradec, 26.06.2000 – 28.06.2000. Praha : HZ Editio, 2000, p. 172–177. Text in Czech. ISBN 80-86009-33-5.

MÜLLER, Karel B.. Interpretace a filosofická tradice občanské společnosti [Interpretation and philosophical tradition of a civil society]. In: JENÍK, Zdeněk, KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století. Krnov, 16.05.2003 – 17.05.2003. Krnov : Literature&Sciences, 2003, p. 51–64. Text in Czech. ISBN 80-902981-4-1.

MÜLLER, Karel B.. Stát, demokracie a občanská společnost za 1. republiky [State, democracy and a civil society in time of first republic]. In: JENÍK, Zdeněk, KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století. Krnov, 16.05.2003 – 17.05.2003. Krnov : Literature&Sciences, 2003, p. 129–139. Text in Czech. ISBN 80-902981-4-1.

MÜLLER, Karel B.. Civil society and democratic deficit in the EU: Tha case of European identity formation. In: STEINMETZOVÁ, Dana (ed.). Globalisation Challenges and New Trends of Governance. Prague, 20.11.2007. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, p. 35–51. ISBN 978-80-245-1316-4.

MÜLLER, Karel B.. Lobbing bez pravidel [Lobbing without regulation?]. In: Transparentní lobbing: Jak jej docílit? [online]. Senát PČR Praha, 25.10.2011. Praha : Senát PČR, 2011, p. 7–9. Text in Czech. Dostupné z: http://www.amcham.cz/download-homepage/101/Conference on Transparent Lobbying-materials.

MÜLLER, Karel B.. Zahraniční zkušenost a klientelismus versus liberalismus [Experience from abroad and clientelism versus liberalism (political party financing regulation)]. In: Korupce na Státním fondu životního prostředí? aneb Labyrint tvrzení a ráj peněz. Praha, 16.12.2011. Praha : Respekt institut, 2011, p. 32–34. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Otázka financování politických stran z pohledu politologů, novinářů a nevládního sektoru [Political parties financing]. In: Financování politických stran a regulace politických kampaní. Konference, semináře, diskuse (záznamy). Praha, 06.10.2011. Praha : CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku, 2012, p. 80–83. Text in Czech. ISBN 978-80-905134-6-4.

Organizing of conference

VYMĚTAL, Petr, MÜLLER, Karel B., LABOUTKOVÁ, Šárka, ANTAL, Jarolím. Lobbying in Modern Democracies – with or without Rules. Praha, 03.11.2010. European conference (Participants: 50, participants from abroad: 8).

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, MÜLLER, Karel B., VYMĚTAL, Petr. Jak může občanská společnost zkrotit mašinérii politických stran [How can civil society tame the political parties˘ machinery?]. Praha, 28.05.2011. National conference (Participants: 150, participants from abroad: 10).

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, VYMĚTAL, Petr, MÜLLER, Karel B.. Otvírejme radnice [Let us Open the City Halls]. Praha, 08.02.2014. National conference (Participants: 180, participants from abroad: 0).

MÜLLER, Karel B., DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, VYMĚTAL, Petr, KUČERA, František. Otevírejme radnice II [Lets open the Town Halls II]. Praha, 21.03.2015. National conference (Participants: 120, participants from abroad: 2).

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, MÜLLER, Karel B., VYMĚTAL, Petr, KNITL, Jiří, KUŽÍLEK, Oldřich, KAMENÍK, Martin, LEYER, Petr. Otevírejme radnice (ale také kraje) III [Opening Town Hall (and regional councils) III]. Praha, 05.03.2016. National conference (Participants: 70, participants from abroad: 0).

Organizing of workshop

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, MÜLLER, Karel B., VYMĚTAL, Petr. Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice [Making the Functioning of the Non-Governmental Sector in the Czech Republic More Transparent]. Praha, 27.03.2007. National workshop (Participants: 25, participants from abroad: 0).

Monographs (textbook)

MÜLLER, Karel B.. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost [Civil Society: Post – Presence – Future]. Brno : CERM, 2003. 271 p. Text in Czech. ISBN 80-7204-278-5. (Other Authors: DOHNALOVÁ, Marie, MALINA, Jaroslav).

Papers in national conference proceedings

MÜLLER, Karel B.. Poznámky k veřejnému zájmu aneb o lobbování a legitimitě liberální demokracie [Remarks to Public Interest: On Lovvying and Legitimacy of Liberal Democracy]. In: Lobbyismus versus korupce. Praha, 09.12.2004. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku a Institut pro politickou a ekonomickou kulturu, 2004, p. 11–12. Text in Czech.

Articles in non-reviewed journals

MÜLLER, Karel B.. Férovost a právní řád [Fairness and legal order]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1997, vol. 1, no. 8, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Je dobré povinné členství v profesních komorách [Should be the membership in professional chambers obligatory]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1997, vol. 1, no. 2–3, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Komunikace na šikmé ploše [Communication goes astray]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1997, vol. 1, no. 5, p. 6–8. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Krize vládní, či společenská [Crises of goverment or society]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1997, vol. 1, no. 12, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Silvestrovská [New Years Eye view]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1997, vol. 1, no. 14–15, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Statistické výsledky za rok 1995 – auditoři – fyzické a právnické osoby [Statistical survey – year 1995 – auditors – individuals and organizations]. Auditor. 1997, vol. IV, no. 2, p. 12–20. Text in Czech. ISSN 1210-9096.

MÜLLER, Karel B.. Česká republika v Evropě a do Evropy [Czech republic in Europe and apprauching Europe]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 14–15, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Deset a jedno poučení, jak přemoci úředníka [Ten and one advises how to deal with byrocracy]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 12, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Lobbying a slušná společnost [Lobbying and civil society]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 8, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Náš zákazník, náš pán [Buyer-seller relationship]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 10–11, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Občan v ekonomice a ve svém státě [Citizen in economy and his/her state]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 6–7, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Podnikatel a člověk bez skrupulí [Enterpreneur and man without self-constreint]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 4, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Podnikatel za volantem [Enterpreneur at driving wheel]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 5, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Podnikatelé, daně a politická opozice [Enterpreneurs, taxes and political oposition]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 2–3, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Smlouva, důvěra a právní řád [Contract, trust and rule of law]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, vol. 2, no. 9, p. 3–4. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Česká společnost. Heslo „svůj k svému” v hospodářské emancipaci české společnosti. Česká společnost, nacionalismus a národní hospodářství – I. část [Czech society, nationalism and national economy carried by slogan of national solidarity – I]. Střední Evropa. 1999, vol. 15, no. 89, p. 109–123. Text in Czech. ISSN 0862-091X.

MÜLLER, Karel B.. Česká společnost. Heslo „svůj k svému” v hospodářské emancipaci české společnosti. Česká společnost, nacionalismus a národní hospodářství – II. část [Czech society, nationalism and national economy carried by slogan of national solidarity]. Střední Evropa. 1999, vol. 15, no. 90, p. 88–104. Text in Czech. ISSN 0862-091X.

MÜLLER, Karel B.. Konflikt nás spojuje [Associative role of conflict]. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1999, vol. 3, no. 6–7, p. 135–137. Text in Czech. ISSN 1211-2305.

MÜLLER, Karel B.. Česká společnost, trampoty a nesnáze [Czech Civil Society: Troubles and Difficulties]. Grantis. 2002, vol. X, no. 6, p. 4–6. Text in Czech. ISSN 1213-404X.

MÜLLER, Karel B.. Občanská společnost: nikoli všelék, pouhá nezbytnost [Civil Society: not a universal medicine, but merely a necessity]. Grantis. 2002, vol. X, no. 7–8, p. 2–3. Text in Czech. ISSN 1213-404X.

MÜLLER, Karel B.. Víte, co je korporativismus [What is corporativism]. Grantis. 2003, vol. XI, no. 7–8, p. 04–05. Text in Czech. ISSN 1213-404X.

MÜLLER, Karel B.. Fenomén lobbingu v ČR. Je lobbing hrozbou či výsadou demokracie [Phenomenon of Lobbying in Czech Republic]. Grantis. 2004, vol. XII, no. 2, p. 4–5. Text in Czech. ISSN 1213-404X.

MÜLLER, Karel B., DOHNALOVÁ, Marie, MALINA, Jaroslav. Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost – 1. část [Civil society: Post – Presence – Future – 1. part]. Univerzitní noviny. 2004, vol. 11, no. 1, p. 39–41. Text in Czech. ISSN 1211-6866.

MÜLLER, Karel B., DOHNALOVÁ, Marie, MALINA, Jaroslav. Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost – 2. část [Civil Society: Post – Presence – Future – 2. část]. Univerzitní noviny. 2004, vol. 11, no. 2, p. 26–30. Text in Czech. ISSN 1211-6866.

MÜLLER, Karel B., DOHNALOVÁ, Marie, MALINA, Jaroslav. Občanská společnost: Minulost – současnost – budoucnost – 3. část [Civil Society: Post – Presence – Future – 3. part]. Univerzitní noviny. 2004, vol. 11, no. 3, p. 23–27. Text in Czech. ISSN 1211-6866.

MÜLLER, Karel B.. Čekání na evropskou veřejnost [Waiting for European Public]. Přítomnost. 2006, no. 1, p. 32–33. Text in Czech. ISSN 1213-0133.

MÜLLER, Karel B.. A Positive European Identity. The New Presence. 2006, vol. 8, no. 3, p. 38–39. ISSN 1211-8303.

MÜLLER, Karel B.. Structuring a Common Europe. The New Presence. 2006, vol. 8, no. 2, p. 14–15. ISSN 1211-8303.

MÜLLER, Karel B.. Šance pro pozitivní identitu [A Chance for Positive Identity]. Přítomnost. 2006, no. podzim, p. 24–25. Text in Czech. ISSN 1213-0133.

MÜLLER, Karel B.. Kde (a kdo) jen může být evropská veřejnost [Where (and who) could be a European public?]. Mezinárodní politika. 2009, vol. XXXIII, no. 5, p. 4–6. Text in Czech. ISSN 0543-7962.

MÜLLER, Karel B.. Čtyři rizika demokracie [Four Risks of Democracy]. Dk – DIALOG. 2010, vol. XX, no. 3, p. 8–11. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Karel B. Müller aneb Abych nemusel své dceři lhát [I will run for the office in order to not having to lie to my daughter]. Věci černošické. 2010, no. září, p. 13. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Legislativní nouze? Nejen legislativní [Legislative emergency – not just legislative]. Studentský list. 2010, no. 12, p. 12. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Občanské ctnosti [Civil virtues]. Respekt. 2011, vol. XXII, no. 23, p. 78. Text in Czech. ISSN 0862-6545.

MÜLLER, Karel B.. Proč nemohou prolézačky na zahradách nahradit veřejné dětské hřiště [Why public playgrounds cannot be replaced by private gardens]. Černošice – informační list. 2012, no. duben, p. 1,11. Text in Czech.

MÜLLEROVÁ, Libuše, MÜLLER, Karel B.. Profesní etika [Ethics of the Profese]. Auditor. 2012, vol. XIX, no. 9, p. 12–15. Text in Czech. ISSN 1210-9096.

BUREŠ, Oldřich, HOLZER, Jan, MÜLLER, Karel B., LEBEDA, Tomáš, PITROVÁ, Markéta. „Gačrovská” politologie. O panelu 408, vztahu k právu, projektech, financích a lecčems dalším [Political science in the Czech Science Foundation]. Politologický časopis. 2013, vol. XX, no. 2, p. 206–212. Text in Czech. ISSN 1211-3247.

Articles in daily newspapers

MÜLLER, Karel B.. Dluh našich předků, závazek našim potomkům [Debt to our ancestors, commitment to our descendants]. Hospodářské noviny. 1996, vol. XL, no. 238, p. 8. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Konec národního státu – konec evropské kultury [The end of national state-the end of European culture]. Babylon. 1996, vol. VI, no. 2, p. 8. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Územní samospráva jako podmínka evropské integrace. Babylon. 1996, vol. VI, no. 3, p. 6. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. K čemu budou dobré regiony [What are the regions for]. Lidové noviny. 1997, vol. X, no. F5168, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Územně správní členění v evropské perspektivě [Pattern of administrative units in European perspective]. Babylon. 1997, vol. VI, no. 8, p. 4. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. O kvalitě a problémech naší demokracie [On Quality and Problems of domestic democracy]. ČAS. 2004, vol. XIII, no. 5–6, p. 10. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Češi v zrcadle Jiřího Čunka [Czechs in the Mirror of Čunek˘s Case]. Hospodářské noviny. 2007, vol. LI, no. 217, p. 11. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Pan Vondra se mýlí, evropské vlastenectví existuje [Mr. Vondra is Wrong, European Patriotism Exists!]. Hospodářské noviny. 2007, vol. LI, no. 212, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Aby to humorně nevzala i Evropa [Europe might have taken it with a hunour too]. Hospodářské noviny. 2008, vol. LII, no. 190, p. 9. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Klaus jako špatný ďáblův advokát [Klas as an ill devil˘s advocate]. Hospodářské noviny. 2008, vol. LII, no. 242, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Ano, evropská veřejnost existuje [Yes, the European public exists]. Hospodářské noviny. 2009, vol. 53, no. 123, p. 8. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Kdo vládne a kdo určuje pravidla [Who rules and who sets up the rules]. Hospodářské noviny. 2009, vol. 53, no. 179, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Nectíme pravidla, proto si neumíme vládnout [No democracy without respecting rules of a political game]. Mladá fronta Dnes. 2009, vol. XX, no. 151, p. A9. Text in Czech. ISSN 1210-1168.

MÜLLER, Karel B.. 7 důvodů, proč se namáhat jít k eurovolbám [Seven reasons why bother to vote in the Euroelection]. Mladá fronta Dnes. 2009, vol. XX, no. 122, p. A13. Text in Czech. ISSN 1210-1168.

MÜLLER, Karel B.. Co na to politolog [Political Scientists View – Municipal Election 2010]. Náš region. 2010, vol. 5, no. 21, p. 7. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Politická korektnost a svoboda [Political Correctness and Liberty]. Hospodářské noviny. 2010, vol. 54, no. 184, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Přijměme euro, euro osvobozuje [Adopt Euro, Euro liberates!]. Hospodářské noviny. 2010, vol. 54, no. 137, p. 12. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Topolánek, populismus, vulgarismus a leadership [Topolánek, populism, vulgarism and leadership]. Hospodářské noviny. 2010, vol. 54, no. 069, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Uzávorkovaná demokracie [Bracketed Democracy]. Lidové noviny : příloha Orientace. 2010, vol. XXIII, no. 124, p. 23. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Dvě hlavy, žádná koncepce [Two heads, no strategy]. Hospodářské noviny. 2011, vol. XXIV, no. 175, p. 11. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Lobbování za regulaci lobbingu [Lobbing for Lobbing Regulation]. Hospodářské noviny. 2011, vol. XXIV, no. 74, p. 9. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Mystifikace? Normalizační praxe [Mystification? Political practices of 70th and 80th]. Hospodářské noviny. 2011, vol. XXIV, no. 80, p. 8. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Svoboda, šiška salámu a dárek pro naše děti [Freedom, salamy and a gift for our children]. Lidové noviny. 2011, vol. XXIV, no. 272, p. 11. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. V boji s korupcí panuje Nečas [Prime minister rules a fight against corruption]. Hospodářské noviny. 2011, vol. LV, no. 231, p. 8. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Kmotři, dárky a modernita [Godfathers, gifts and modernity]. Lidové noviny. 2012, vol. XXV, no. 23. 10., p. 11. Text in Czech. ISSN 0862-9521.

MÜLLER, Karel B.. Kuřáctví a občanská veřejnost [Smoking and the civil sphere]. Lidové noviny : příloha Orientace. 2012, no. 5.5.-6.5., p. VIII. Text in Czech. ISSN 0862-9521.

MÜLLER, Karel B.. Nobelova cena pro EU není vtip [Nobel prize for the EU is not a joke]. Hospodářské noviny. 2012, vol. XVI, no. 200, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Proti tradici znevýhodňování [Against tradition of discrimination]. Lidové noviny. 2012, vol. XXV, no. 272, p. 11. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Vícerychlostní Unii ano, ale chceme být u toho [Multispeed Union yes, but not without us]. Lidové noviny. 2012, vol. XXV, no. 18. 9., p. 12. Text in Czech. ISSN 0862-9521.

MÜLLER, Karel B.. Vzkaz z krajů do centra [Message from regions to the centre]. Lidové noviny. 2012, vol. XXV, no. 16. 10., p. 15. Text in Czech. ISSN 0862-9521.

MÜLLER, Karel B.. Andrej Babiš se stává feudálem [Babiš becomes a feudal lord]. HN. Hospodářské noviny. 2013, vol. LVII, no. 238, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Bída stranictví a umění opozice [The misery of partisanship and virtue of opposition]. Hospodářské noviny ihned.cz [online]. 2013, no. 25.10. 2 p. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://dialog.ihned.cz/c1-61075190-bida-stranictvi-a-umeni-opozice.

MÜLLER, Karel B.. O rizicích zavádění prvků přímé demokracie [On the risks of direct democracy implementation]. Lidové noviny. 2013, vol. XXVI, no. 32, p. 12. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Proč nepotřebujeme politické superstars [Why we do not need political superstars]. Hospodářské noviny. 2013, vol. LVII, no. 195, p. 9. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Program na zhloupnutí. Zrušení rozhlasové zpravodajské stanice lze mít za pokus o zrušení české veřejnosti [The Czech (radio) public cancellation]. Lidové noviny. 2013, vol. XXVI, no. 60, p. 13. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Putinizaci české politiky brání Unie [Zeman, Putin’s apprentice]. Lidové noviny. 2013, vol. XXVI, no. 163, p. 10. Text in Czech. ISSN 0862-5921.

MÜLLER, Karel B.. Ano, braňme politiku [In Defense of Politics]. Hospodářské Noviny iHNed [online]. 2014, no. 15.10., p. 1–7. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-62943910-ano-branme-politiku.

MÜLLER, Karel B.. ANO? Prostě to nezařídí [ANO? Yes, they won’t fix it]. Hospodářské Noviny iHNed [online]. 2014, no. 9.10., p. 1–6. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-62915290-ano-proste-to-nezaridi.

MÜLLER, Karel B.. Jak euroskeptici posilují Evropskou unii [How Euroscepticism Supports European Integration]. Hospodářské Noviny iHNed [online]. 2014, no. 2.6., p. 1–2. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/c3-62279410-060000_d-62279410-jak-euroskeptici-posiluji-evropskou-unii.

MÜLLER, Karel B.. Potřebujeme pokračovat v (obezřetné) politizaci unie [We need to carry on in the (cautious) politicisation of the EU]. Ihned.cz [online]. 2014, no. 22.5., p. 1–3. Text in Czech. Dostupné z: http://dialog.ihned.cz/c1-62226590-potrebujeme-pokracovat-v-nbsp-obezretne-politizaci-unie.

MÜLLER, Karel B.. Referendum in Scotland. Currency, Policy, Discourse and Identity. VoxEurop.eu [online]. 2014, no. 17.9., p. 1–3. Dostupné z: http://www.voxeurop.eu/en/content/blog/4823494-currency-policy-discourse-and-identity.

MÜLLER, Karel B.. … kultuře úsměvu [On Culture of Smile]. Hospodářské noviny. 2015, vol. LIX, no. 157, p. 16. Text in Czech. ISSN 0862-9587.

MÜLLER, Karel B.. Brzdy moci urychlují demokracii [Breaks of Power Speed Up Democracy]. Hospodářské noviny IHNED.cz [online]. 2015, no. 28.5., p. 1. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64081930-brzdy-moci-urychluji-demokracii.

MÜLLER, Karel B.. Šest příčin nadměrné české ustrašenosti z imigrace [Six Causes of Disproportioned Fear of Czechs from Immigration]. Hospodářské noviny IHNED.cz [online]. 2015, no. 23.12., p. 1. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65014810-sest-pricin-nadmerne-ceske-ustrasenosti-z-imigrace.

MÜLLER, Karel B.. Umění svobodně si vládnout [Virtues of Liberal Self-Governance]. Hospodářské noviny IHNED.cz [online]. 2015, no. 2.6., p. 1. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64104060-umeni-svobodne-si-vladnoutdemokracii.

MÜLLER, Karel B.. I pro euro-optimisty přináší Brexit dobré zprávy [Brexit: Good News for Euro-optimists]. Hospodářské noviny IHNED.cz [online]. 2016, no. 30. 6., p. 1. Text in Czech. ISSN 1213-7693. Dostupné z: http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-65352990-i-pro-euro-optimisty-prinasi-brexit-dobre-zpravy.

MÜLLER, Karel B.. Politolog promluvil pro EZ o dopadu kauzy Panama Papers: Na prohřešky mocných doplatí voliči [Panama papers‘ interview: Voters will pay for elities failures]. EuroZprávy.cz [online]. 2016, no. 6. 4., p. 1–3. Text in Czech. ISSN 2336-257X. Dostupné z: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/150990-na-prohresky-mocnych-doplati-volici-politolog-promluvil-pro-ez-o-dopadu-kauzy-panama-papers/.

MÜLLER, Karel B.. Uprchlíci? Panika není na místě. Politolog o českém hulvátství a „selhání” multikulturalismu [Refugees? Do not panic. On Czech vulgerness and „failure” of multiculturism]. EuroZprávy.cz [online]. 2016, no. 9. 9., p. 1–7. Text in Czech. ISSN 2336-257X. Dostupné z: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/130904-uprchlici-panika-neni-na-miste-politolog-o-ceskem-hulvatstvi-a-selhani-multikulturalismu/.

MÜLLER, Karel B.. Vláda poškozuje zájmy Čechů, vděčíme Nečasovi a Peake, říká politolog [The Czech government hurts the people interests]. EuroZprávy.cz [online]. 2016, no. 5. 2., p. 1–4. Text in Czech. ISSN 2336-257X. Dostupné z: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/144427-vlada-poskozuje-zajmy-cechu-vdecime-necasovi-a-peake-rika-politolog/.

Editorial works (monographs)

MÜLLER, Karel B. (ed.). Lobbing v moderních demokraciích [Lobbying in Modern Democracy]. Praha : Grada Publishing, 2010. 256 p. Text in Czech. ISBN 978-80-247-3165-0.

Qualifying works

MÜLLER, Karel B.. Evropa a občanská společnost – projekt evropské identity : Inaugural Dissertation [Europe and Civil Society]. Praha : Katedra politologie VŠE v Praze, 2007. 120 p. Text in Czech.

Reviews

MÜLLER, Karel B.. Průvodce právem v ČR z pohledu občana [Guide of legal order from the citizen point of view]. (Rev.: ZBOŘIL, František, Průvodce právem v ČR z pohledu občana. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Rubico, 1998.) In: Účetnictví. 1999, vol. N, no. 7, p. 56. Text in Czech. ISSN 0139-5661.

MÜLLER, Karel B.. Anthony Giddens: Důsledky modernity [The consequences of modernity]. (Rev.: GIDDENS, Anthony, Důsledky modernity. 1. vyd. Praha : SLON, 1998. ISBN 80-85850-62-1.) In: Politologická revue. 2000, vol. VI, no. 1, p. 142–145. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Anthony Giddens, Unikající svět [Rundway world: Anthony Giddens]. (Rev.: GIDDENS, Anthony, Unikající svět. 1. vyd. Praha : Slon, 2000.) In: Politologická revue. 2001, vol. VII, no. 1, p. 181–184. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Jürgen Habermas, Strukturální přeměna veřejnosti [Jürgen Habermas, Transformation of public sphere]. (Rev.: HABERMAS, Jürgen, Strukturální přeměna veřejnosti. Praha : Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-134-6.) In: Politologická revue. 2001, vol. VI, no. 2, p. 204–207. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Zygmunt Baumann, Globalizace, důsledky pro člověka [Globalization: Zygmunt Baumann]. (Rev.: BAUMANN, Zygmunt, Globalizace, důsledky pro člověka. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999.) In: Politologická revue. 2001, vol. VII, no. 1, p. 186–189. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Ján Sopóci: Záujmové skupiny v slovenskej politike devaťdesiatych rokoch [Ján Sopóci: Interest groups in Slovak Politics in 90s]. (Rev.: SOPÓCI, Ján, Záujmové skupiny v slovenskej devaťdesiatych rokoch. Bratislava : Veda, 2002.) In: Sociologický časopis. 2005, vol. 41, no. 1, p. 184–187. Text in Slovenian. ISSN 0038-0288.

MÜLLER, Karel B.. Petr Drulák a kol.: Jak zkoumat opolitiku. Kvalitativní metody v politologii a mezinárodních vztazích [How ti survey politics. Qualitative methods in politics and international relations]. (Rev.: DRULÁK, Petr, aj., Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metody v politologii a mezinárodních vztazích. Praha : Portál, 2008.) In: Politologická revue. 2008, vol. XIV, no. 2, p. 111–115. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Jiří Přibáň: Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitě [Jiří Přibáň: Legal symbolism. On Law, Time and European Identity]. (Rev.: PŘIBÁŇ, Jiří, Právní symbolismus. O právu, času a evropské identitě. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-266-0.) In: Politologická revue. 2009, vol. XV, no. 1, p. 123–133. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Luděk Rychetník: Svobodný řád. Úvod do umění si vládnout [Luděk Rychetník: Order of Liberty. Introduction to Art of Self-Governance]. (Rev.: RYCHETNÍK, Luděk, Svobodný řád. Úvod do umění si vládnout. Praha : Vyšehrad, 2012. ISBN 978-80-7429-246-0.) In: Politologická revue. 2012, vol. XVIII, no. 1, p. 126–129. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Lukáš Linek: Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010 [Lukáš Linek: Where have voters gone? Explanation of Electoral Participation in the CZR 1990-2010]. (Rev.: LINEK, Lukáš, Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. ISBN 978-80-7325-314-1.) In: Politologická revue. 2014, vol. XX, no. 2, p. 187–194. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

MÜLLER, Karel B.. Marek Skovajsa: Struktura významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii [Marek Skovajsa: Structures of Meanings. Culture and Agency in Contemporary Social Theories]. (Rev.: SKOVAJSA, Marek, Struktura významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-7419-163-3.) In: Politologická revue. 2015, vol. 21, no. 1, p. 148–152. Text in Czech. ISSN 1211-0353.

Professional opinions

MÜLLER, Karel B.. review „KRATOCHVÍL, Petr, Původ a smysl národního zájmu. 1. vyd. Praha : Katedra politologie VŠE, 2011.” Praha : Katedra politologie VŠE, 2011. 3 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. review „PETŘÍČEK, Martin, Sociální hnutí a jeich dopady na přechod k demokracii v Měxiku: případ zapatistů. 1. vyd. Praha : Katedra politologie VŠE, 2012.” Praha : Katedra politologie VŠE, 2012. 2 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. review „ČERMÁK, David, Důvěra v politické instituce České republiky. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.” Praha : Katedra politologie VŠE v Praze, 2014. 2 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. review „LINEK, Lukáš, Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010. Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2014.” Praha : Katedra politologie VŠE v Praze, 2014. 6 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. review „SKOVAJSA, Marek, Kultura a jednání. Příspěvek k teoretickému založení konceptu politické kultury. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014.” Praha : Katedra politologie VŠE v Praze, 2014. 4 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. review „KUBOVÁ, Radana, Odraz regulačních schémat Komise a Parlamentu ve společném regulačním mechanismu. Brno : Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, 2016.” Praha : Katedra politologie VŠE v Praze, 2016. 3 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. review „RYŠAVÝ, Dan, Politika jako povolání, politika jako job. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.” Praha : Katedra politologie VŠE v Praze, 2016. 4 p. Text in Czech.

Other publications

MÜLLER, Karel B., aj. Mladí sociologové o stavu soudobé české sociologie [Young sociologists about current situation of Czech sociology]. Praha : Sociologický časopis 1-2, 2002. 13 p. Text in Czech. ISSN 0038-0288.

MÜLLER, Karel B.. Civil Society from Post-communist Perspective: A Normative Account. [online]. 2009. 8 p. Dostupné z: http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_results=79463&l=0&w=15&id_out=318.

MÜLLER, Karel B.. European Demos and Democratic Deficit in the EU. [online]. 2009. 17 p. Dostupné z: http://www.cinefogo.org/publications/newsletters/nl6/nl6-article-muller.

MÜLLER, Karel B.. European identity – Psycho-sociological perspective (an attempt at agency approach). [online]. 2009. 9 p. Dostupné z: http://cinefogo.cuni.cz/index.php?&id_result=79464&l=0&w=15&id_out=72.

MÜLLER, Karel B.. Liberální demokracie, lobbing a občanská společnost [Liberal Democracy, Lobbing and Civil Society]. Praha : Institut pro evropskou politiku Europeum, 2010. 49 p. Text in Czech.

MÜLLER, Karel B.. Demokracie, občanská společnost a nevládní neziskové organizace [Democracy, Civil Society and NGO]. [online]. Praha, 2012. 22 p. Text in Czech. Dostupné z: http://www.svetpodledemokracie.cz/o_kurzu.html.

MÜLLER, Karel B.. Dialog o korupci s Karlem B. Müllerem [Dialogues on Corruption]. [online]. Praha : Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2012. 8 p. Text in Czech. Dostupné z: http://verejnostprotikorupci.cz/wp-content/uploads/2012/11/FENOM%C3%89N-KORUPCE-hlavn%C3%AD-text-III.korektura-%C4%8Distopis.pdf.

MÜLLER, Karel B.. Fenomén transformace [Interview on democratic transformation in the Czech Republic]. [online]. Praha : Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2014. 90 p. Text in Czech. Dostupné z: http://www.ippkid.cz/data/_uploaded/revueProstor/37.%20transforma%C4%8Dn%C3%AD%20se%C5%A1it%202014.pdf. (Other Authors: MÜLLER, Karel, TAJOVSKÝ, Ladislav, ZVĚŘINA, Jaroslav, MIKOLANDA, Miloš).